06.11.2017

Coaching i mentoring w praktyce


Coaching i Mentoring w praktyce
Podejście kognitywistyczne
Maciej Bennewicz

ISBN 978-83-9375-24-9-2
Wydawnictwo Coach & Couch Autobus i Kanapa
Zambrów 2017
Wydanie I
Stron 898

Spis treści (tematy główne):
Do kogo skierowany jest ten podręcznik? Jak czytać podręcznik? Struktura podręcznika? Coaching i mentoring na tle innych dyscyplin. Coaching i mentoring jako edukacja oparta na doświadczeniu. Matryca oddziaływań edukacyjnych. Coaching i mentoring - poglądy. Kryteria. Fundamentalne założenia. Trzy zasady coachingu. Użyteczność i ekologia. Odpowiedzialność. Dążenie do sukcesu. Definicja coachingu. Definicja mentoringu. Zasady relacji coachingowej i mentoringowej. Zgoda na coaching i mentoring. Zasada odpowiedzialności w coachingu i mentoringu. Nastawienie na wynik i feedback. Coaching i feedback. Mentoring i feedback. Coaching i mentoring jako proces. Proces coachingowy. Proces mentoringowy. Warunki brzegowe coachingu i mentoringu. Miarą prawdy jest skuteczność - coaching. Miarą prawdy jest osiąganie wyniku - mentoring. Masz wszystkie zasoby - użyj ich - coaching i mentoring. Nie musisz wiedzieć - dowiedz się - coaching. Nie musisz wiedzieć - zaufaj metodzie - mentoring. Unikanie i dążenie. Rozwiązanie istnieje. Zadbaj o ekologię. Działaj teraz. Narzędzia coachingu i mentoringu. Coaching i mentoring to nie tylko pytania. Kinestetyka. Szanse i zagrożenia. Rozwój metod. Coaching. Mentoring. Diagnoza sytuacji - zanim zaczniesz. Trendy i kierunki rozwoju w biznesie, life coachingu i life mentoringu. Coaching i mentoring a psychoterapia. Definicja różnicująca - terapia a coaching i mentoring. Kompetencje. Zanim rozpoczną się sesje. Kontrakt. Dzieci i opiekunowie. Przeniesienie. Atraktor i fraktal. Fraktal. Atraktor twórczy. Projekcje. Projekcje i placebo. Nocebo. Echo relacji rodzic-dziecko. Przeciwprzeniesienie. Archetypy i symbole. Symbole i memy. Idee i naśladownictwo. Archetypy i nieświadomość. Postracjonalizacje. Preracjonalizacje. Archetyp Jaźni. Obserwator - zdrowe, samoobserwujące się, samoświadome Ego. Superwizje. Obszar systemowy. Obszar etyki. Obszar rozwoju osobistego. Spójna postawa. Główne czynniki psychologiczne. Zasady etyki według EMCC w pełnym brzmieniu. Kodeks etyczny. Wprowadzenie. Cel. Terminologia. Kodeks etyczny. Kompetencje. Kontekst. Zarządzanie granicami swoich kompetencji. Prawość, uczciwość, spójność. Profesjonalizm. Zasady etyczne i ekologiczne Instytutu Kognitywistyki. Kognitywistyka a coaching i mentoring. Ekologia i etyka Instytutu Kognitywistyki. Raport i założenia wstępne. Pierwsza sesja kontraktowa. Czas i liczba sesji. Przeszkody. Interwały czasowe. Miejsce odbywania się sesji. Gratyfikacja. Raport otwarty. Raport z sesji kontraktowej. Coacha i mentora obowiązuje. Raporty z sesji kolejnych. Cele i efekty. Sesja pierwsza - mapa to nie teren. Ćwiczenie: Szuflada, Mapa miasta, W drodze do zmiany, Przyjaciel-Nauczyciel. Konsekwencje tworzenia map. Najważniejsze skutki tworzenia map. Mapy drugiej osoby. Mapy systemu. Iluzje i rzeczywistość. Neuroplastyczność mózgu. Góra lodowa - rozpoznawanie mapy klienta. Ćwiczenie: Góra lodowa i motywacje, Praca z trzema rolami, Ciemny blok (cień), Rozpoznawanie poziomów logicznych, Subiektywna mapa sytuacji. Zadania domowe. Zasady dotyczące zadań domowych. Sesja treningowa: coaching, mentoring. Sesja druga - cele i efekty. Skrypty. Efekty, czyli rezultaty celów. Ćwiczenie: Cel-efekt (coaching), Cel-efekt (mentoring), Praca z dylematem (cztery kroki). Miary celów - coaching, mentoring. Przekształcanie miar jakościowych w ilościowe. Sesja treningowa: coaching, mentoring. Sesja trzecia - komunikacja zewnętrzna. Pętla indukcyjna. Modalności. Krótki test modalności. Wyniki testu modalności. Ćwiczenie: Cytryna. Informacja zwrotna w pętli. Błędy percepcyjne. Mechanizm projekcji i atrybucji. Błąd aktora-obserwatora. Efekt pierwszego wrażenia (efekt halo). Efekt idealizacji. Transfer stereotypu estetycznego. Efekt negacji. Efekt Mateusza. Efekt czynników ekstremalnych. Efekt kontekstu. Efekt kontrastu. Błędy edukatora. Efekt okularów Freuda. Efekt uczuć ojcowskich. Efekt Pigmaliona. Pseudoteorie osobowości. Efekt przypodobania się. Dostrojenie i aktywne słuchanie. Czterej Jeźdźcy. Skuteczny feedback. Jak budować skuteczny komunikat. Język e-prime. Komunikat Ja. Obszar reakcji nieświadomych. Dwie struktury motywacyjne. Szukanie. Lęk. Reakcja na apel. Ćwiczenie: Odpowiedź na apel. Przykład pracy z apelem. Sesja treningowa: coaching, mentoring. Sesja czwarta - komunikacja wewnętrzna w coachingu. Ćwiczenie: Asocjacja-dysocjacja. Skutki asocjacji i dysocjacji. Rzeczywistość pierwszego i drugiego stopnia. Pierwsza uwaga. Myślokształt. Druga uwaga. Pozycja obserwatora jako metoda. Świadomość istnienia terenu. Świadomość różnych pól. Sytuacja przestrzenna. Przestrzeń społeczna. Przestrzeń kulturowa - archetypowa. Przykłady ról archetypowych. Archetypy obiektów. Archetypy sytuacji. Archetypy mechanizmów i zachowań. Ćwiczenie: Archetypy. Świadomość relacji z polami. Modalności Drugiej Uwagi. Modalności ciężkie U2. Modalności lekkie U2. Ćwiczenie: Generator spójności. Zielona światło. Czerwone światło. Żółte światło. Żółte i czerwone światło. Ćwiczenie: Od U2 do U1, Odpowiedź na apel własny. Sesja treningowa: coaching, mentoring. Osobowość i postawa klienta. Sesja piąta - tendencje jako cechy osobowości. Rozpoznawanie tendencji klienta. Tendencje (model synkretyczny). Ćwiczenie: Tendencje - struktura wypowiedzi; dążenie-unikanie, przymus-okazja, osoba-grupa, stałe-zmienne, krok po kroku-kroki milowe, tu i teraz-planowanie, autorytet wewnętrzny-zewnętrzny. Dostrojenie lingwistyczne i podążanie za klientem. Ćwiczenie: Określ tendencje osobowościowe, Osobiste tendencje w porządkowaniu informacji. Pisemna odpowiedź na tendencje przejawiane przez klienta. Wielka piątka - skaner postawy. Sesja treningowa: coaching, mentoring. Sesja szósta - przekonania, jak sposób myślenia wpływa na działanie? Przekonania jako: narracje, budulec wzorców, funkcja ciągłości, sugestie posthipnotyczne, kompilacje. Konstrukcja przekonania a fałszywa zależność. Struktura przekonania. Wzorzec ericksonowski. Generalizacje. Zniekształcenia. Usunięcia. Podwójne znaczenie modelu ericksonowskiego. Ćwiczenie: Czym są i czym skutkują przekonania, zamiana pojęć - wersja pierwsza, wersja druga. Metody zmiany przekonań. Uchylenie i zmiana kontekstu. Przekonania ograniczające. Przeramowanie, czyli zmiana kontekstu. Pakietowość i kontekstowość przekonań. Uchylanie przekonań. Pytania uchylające przekonanie. Praca z przekonaniami w oparciu o model Byron Katie. Racjonalna terapia zachowań - wersja coachingowa. Założenia i tło badawcze RTZ. Ćwiczenie: Skanowanie przekonania, Debata. RTZ - podsumowanie. Praca z przekonaniami w podejściu prowokatywnym. Ćwiczenie: Centrowanie z trzema zasobami. Kluczowe zasady podejścia prowokatywnego. Prowokatywność - podsumowanie. Główne techniki prowokatywne. Ćwiczenie: Autoprowokatywność, interprowokatywność. Podsumowanie sesji. Sesja treningowa: coaching, mentoring. Sesja siódma - sprzężenie zwrotne. Sprzężenie zwrotne i jego skutki dla naszych działań. Sprzężenie zwrotne do przeszłości, do przyszłości. Ćwiczenie: Werbalne przejawy sprzężenia, Sprzężenie do przyszłości. Planowanie emocjonalnej przyszłości. Sesja treningowa: coaching, mentoring. Sesja ósma - lingwistyka. Pułapki i pożytki w zastosowaniu lingwistyki. Instalacje werbalne. Słowa klucze. Zwerbalizowane normy. Instalacja wspierająca. Znaczenie formuł lingwistycznych. Struktura zaprzeczenia. Osłabiacze. Rodzaje i funkcje pytań. Pytania w modelu GROW. Podsumowanie. Nominalizacje. Ćwiczenie: Pułapka nominalizacji. Jak unikać nominalizacji. Korzyści z nominalizacji. Metafory. Ćwiczenie: Metafora jako technika technik. Presupozycje. Ćwiczenie: Presupozycje ericksonowskie, znajdź presupozycje. Sesja treningowa: coaching, mentoring. Praca z relacjami. Sesja dziewiąta - udziałowcy projektu. Znacznie udziałowców. Role udziałowców. Potrzeby oraz interesy udziałowców. Argumentacja. Ćwiczenie: Alpinista, Projekt z uwzględnieniem udziałowców, Sześć filarów projektu, Cztery filary projektu. Sesja treningowa: coaching, mentoring. Sesja dziesiąta - buduj mosty, zamiast negocjować konflikty. Relacje i efektywność. Relacje i odpowiedzialność. Pozycje percepcyjne. Ćwiczenie: System, Most relacji, Praca z murem, Dokańczanie wzorca symptomu. Sesja treningowa: coaching, mentoring. Sesja jedenasta - integracja zasobów. Dwie postawy edukatorów - proceduralność i relacyjność. Zasoby. Ćwiczenie: Metoda integracji zasobów. Sesja treningowa: coaching, mentoring. Sesja dwunasta - naśladowanie. Mimetyczność. Autorytet jako wzór. Antymodele i wzorce. Naśladownicze dziedziczenie wzorców. Świadome naśladownictwo. Ekologia naśladownictwa. Skuteczne i etyczne naśladowanie. Kreatywność jako element składowy coachingu i mentoringu. Inspirowanie kreatywne. Główne zasady myślenia kreatywnego. Presja hierarchii. Etapy twórczego myślenia. Klasyka kreatywności w coachingu. Ćwiczenie: Lista Osborna, Inwentarz zasobów, Matryca aktywności, Zalety wad, Metoda Walta Disneya, Przemowa zapałkowa, Technika Benjamina Franklina. Sesja treningowa: coaching, mentoring. Sesja trzynasta - dobrostan czy szczęście? Pojęcie szczęścia. Próba odpowiedzi. Model hamburgerowy. Ćwiczenie: Połączone gratyfikacje, Teraz i jutro. Przepływ. Ćwiczenie: Przepływ. Sens, talent i optymizm. Ćwiczenie: Sens, talent i optymizm. Motywacja wewnętrzna. Ćwiczenie: Powinności i możliwości. Dobrostan i szczęście. Ćwiczenie: Dobrostan. Szczęściarze kontra reszta świata. Sesja treningowa: coaching, mentoring. Sesja czternasta - plan akcji. Od jakości do efektywności. Ćwiczenie: Plan akcji. Zasoby lub funkcje w projekcie. Planowanie wsteczne. Sesja treningowa: coaching, mentoring.

Kilka słów z okładki książki:
Jedyny, kognitywistyczny, autorski podręcznik coachingu i mentoringu na świecie. Zawód coacha i mentora to zawody przyszłości. Trend odtwórczy w naszej gospodarce zmienia się. Potrzebni są wyspecjalizowani coachowie i mentorzy, którzy potrafią efektywnie rozwijać personel. Zawody te należą do profesji wymagających. Jednakże przynoszą wiele satysfakcji, zwłaszcza gdy klient jak zawodnik zaczyna z treningu na trening odnosić sukcesy. Unikalne podejście kognitywistyczne, które tu prezentujemy, opiera się na neuroplastyczności mózgu. Osobowość decyduje o naszych wyborach. Jest skutkiem neuronalnych połączeń. Na wiele procesów będących efektem aktywności neuronów możemy wpływać. Możemy usuwać osobiste przeszkody, stymulować neuroplastyczność mózgu, nadając kierunek i dynamikę zmianom. Model edukacji fińskiej z wykorzystaniem którego powstało nowe wydanie podręcznika, odnosi wielkie sukcesy i przoduje w światowych rankingach. Dominują ćwiczenia i eksperymenty o praktycznym zastosowaniu. Poznasz krok po kroku konkretne narzędzia służące do moderowania zmian.

29.07.2014

Mentoring


Mentoring
Teoria, praktyka, studia przypadków
red. Małgorzata Sidor-Rządkowska

ISBN 978-83-264-3256-9
Wydawnictwo Wolters Kluwer
Warszawa 2014
Wydanie I
Stron 201

Spis treści (tematy główne):
Pojęcie i istota mentoringu. Przegląd współczesnych definicji mentoringu. Rodzaje i formy mentoringu. Mentoring a coaching. Zadania i kompetencje mentora. Wybrane aspekty pracy mentora. Zawieranie kontraktu. Udzielanie rad. Wykorzystanie modelu GROW. Etyka mentoringu. Siedem zasad mentora. Wdrażanie programu mentoringu w organizacji. Korzyści dla organizacji. Korzyści dla podopiecznych. Korzyści dla mentorów. Obszary szczególnego zastosowania programów mentoringowych w organizacji. Zagadnienia, które trzeba rozważyć przed wdrożeniem programu. Etapy wdrożenia programu. Dobór par mentor-podopieczny. Zadania działu HR. Rola bezpośredniego przełożonego. Kwartet mentoringu. Programy mentoringowe - studia przypadków.

Kilka słów z okładki książki:
Znana od wieków, niezastąpiona relacja mistrz-uczeń coraz częściej wykorzystywana jest we współczesnych organizacjach, przybierając postać ustrukturyzowanych programów mentoringowych. Profesjonalne podejście do mentoringu omawia szeroko w pierwszej części książki Małgorzata Sidor-Rządkowska, ceniona ekspertka i autorka wielu publikacji z dziedziny zarządzania kapitałem ludzkim, podejmując takie tematy jak: współczesne definicje, rodzaje i formy mentoringu; różnice między mentoringiem a coachingiem, etyka mentoringu; zadania i kompetencje mentora praz najważniejsze aspekty jego pracy; wdrażanie programu mentoringu w organizacji - etapy, dobór par mentor-podopieczny, zadania działu HR, rola przełożonego, "kwartet mentoringu". Wszystkie te zagadnienia są następnie rozwinięte w ciekawych i inspirujących studiach przypadków, których autorami są specjaliści biorący udział w przygotowaniu, wdrażaniu i przeprowadzaniu efektywnych programów mentoringu, mentoringu akademickiego i tutoringu - w firmach biznesowych, instytucjach administracji publicznej, na wyższych uczelniach, a także programów mentoringu społecznego. Szczegółowe charakterystyki tych procesów i związanych z nimi doświadczeń dostarczają wartościowej wiedzy zarówno pracownikom organizacji wdrażających programy mentoringowe, jak i wszystkim zainteresowanym tą formą wspierania jednostek i zespołów.

15.09.2012

Mentoring, coaching, doradztwo


Mentoring, coaching, doradztwo
Warsztat pracy opiekuna stażu. Praktyczne rozwiązania
Bożena Fronckiewicz, Anna Stefaniak

ISBN 978-83-61309-43-7
Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna
Warszawa 2012
Wydanie I
Stron 80

Spis treści (tematy główne):
Wzajemne poznanie się, dobranie różnych metod szkoleń. Zawarcie kontraktu. Zapoznanie ze ścieżką awansu zawodowego. Pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego. Podejmowanie wspólnych działań w ramach realizacji planu rozwoju nauczyciela stażysty. Przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty i przekazanie go dyrekcji szkoły. Dokumentowanie pracy własnej - teczka opiekuna stażu. Uczestnictwo w pracach komisji kwalifikacyjnej.

Kilka słów z okładki książki:
Rola opiekuna stażu utożsamiana jest z rolą mentora. W tradycyjnym rozumieniu mentor to: "doświadczony mądry doradca, nauczyciel i wychowawca". Model mentoringu rozwijającego zakłada pomoc mentora w osiąganiu samodzielności zawodowej przez podopiecznego. Niniejsza publikacja skierowana jest do nauczycieli opiekunów stażu, awansujących nauczycieli: stażystów i kontraktowych, a także do dyrektorów. Przedstawia praktyczne wskazówki dotyczące warsztatu pracy opiekuna stażu.

09.03.2011

Coaching i mentoring w praktyce


Coaching i mentoring w praktyce
Podręcznik dla menedżerów, zawodowych coachów i pasjonatów
Maciej Bennewicz

ISBN 978-83-62343-54-6
Wydawnictwo G+J Gruner+Jahr Polska
Warszawa 2011
Wydanie I
Stron 384

Spis treści (tematy główne):
Definicje coachingu i sesja kontraktowa. Szkolenia i coaching. Coaching jako metoda. Coaching jako narzędzie rozwoju osobistego i organizacyjnego. Trendy i kierunki rozwoju metody coachingowej w rodzimym biznesie. Trendy i kierunki rozwoju metody life coachingowej. Przed coachingiem. Kod etyki. Pierwsza sesja kontraktowa. Cele i efekty. Mapa to nie teren. Komunikacja zewnętrzna w coachingu. Komunikacja wewnętrzna w coachingu. Oprogramowanie klienta. Metaprogramy, jako software naszej osobowości. Przekonania, czyli nieświadome programy operacyjne. Sprzężenie zwrotne i jego skutki dla naszych działań. Pułapki i pożytki w zastosowaniu lingwistyki. Praca z relacjami. Udziałowcy projektu. Buduj mosty zamiast negocjować konflikty. Integracja zasobów. Modelowanie. W drodze do szczęścia. Plan akcji. Ćwiczenia.

Kilka słów z okładki książki:
Podręcznik bazuje na wielu tysiącach godzin szkoleń, coachingów indywidualnych i grupowych, mentoringach i doradztwie członków zespołu Norman Benett, a także na osobistej wieloletniej pracy autora w roli coacha, menedżera i doradcy. Przy tworzeniu programu i jego elementów warsztatowych zostały uwzględnione najnowsze osiągnięcia światowych trenerów, szkoleniowców, nauczycieli akademickich zarówno z kierunków coachingowych, neurolingwistycznego programowania, jak i psychologii pozytywnej, Gestalt i nurtów behawioralno-poznawczych. Jeśli poszukujesz nowych umiejętności, albo nowego zawodu, ten podręcznik sprosta twoim oczekiwaniom i pomoże ci usystematyzować wiedzę na temat rozwoju osobistego, coachingu i mentoringu.

15.08.2008

Trener i mentor


Trener i mentor
Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się
Eric Parsloe, Monika Wray

ISBN 978-83-7526-180-6
Wydawnictwo Wolters Kluwer
Kraków 2008
Wydanie II
Stron 174

Spis treści (tematy główne):
Od marginesu do głównego nurtu. Wpływ środowisk akademickich. Wpływ środowisk sportowych. Wspływ psychoterapeutów. Wpływ z kręgu "nowego życia". Profesjonalni trenerzy i konsultanci. Mentoring - semantyczna dżungla. Wpływ organizacji branżowych. Doskonalenie zawodowe i działalność społeczna. Wpływy korporacyjne. Pełna jasność czy zamglony obraz? Pokazać ludziom, jak mają się uczyć. Nowe wskazówki dla organizacji uczącej się. Wybór najlepszej metody nauki. Inteligencja emocjonalna. Preferencje w nauce. Umysł i serce. Język uczenia się. Znaczenie "procesu". Niepowodzenia w nauce. Postrzeganie możliwości uczenia się. Wykorzystanie możliwości uczenia się. Motywacja do nauki. Niepowodzenia w szkoleniach. Coaching - teoria i praktyka. Coaching jako proces. Style coachingu. Coaching i uczenie się. Od instruktora do obserwatora. Techniki coachingu. Praca z niedoświadczonymi uczniami. Technika zwana "tabelą umiejętności". Technika trójwymiarowa. Technika GROW. Coaching w pracy z zespołami. Helikoptery i mewy. Ocena własnych kompetencji jako trenera. Mentoring - kolizja teorii z praktyką. Definicje mentoringu. Próba definicji mentoringu na nowe tysiąclecie. Droga ku definicji. Mentoring jako proces. Procesy mentoringu korporacyjnego i branżowego. Co obserwujemy w praktyce? Mentorzy społeczni: nowa profesja. Mentor edukacyjny. Modele coachingu i mentoringu. Informacje zwrotne - warunek sukcesu. Potencjalne przeszkody. Wrażliwość i stres. A jak ty to odbierasz? Informacje zwrotne, które budują poczucie pewności siebie. Wizualizacja sukcesu. Ujarzmianie umysłu. Sesje przekazywania informacji zwrotnych. Kreowanie zwycięzców. Uważne słuchanie. Obserwowanie nie jest takie proste. Znaczenie mowy ciała. Świadomość osobistego terytorium. Zaufanie i rezerwa. Mity i uprzedzenia. Aktywne słuchanie. Umiejętność zadawania pytań. Podstawowe typy pytań. Użyteczne rodzaje pytań. Pytania, których należy unikać. Przykłady pytań przydatnych podczas sesji. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej. Słuchanie odpowiedzi. Kwestia stylu. Kierowanie relacjami między ludźmi. Siedem praw samodzielnego rozwoju osobistego. Siedem złotych zasad prostoty.

Kilka słów z okładki książki:
Celem coachingu i mentoringu jest wspieranie ludzi w procesie uczenia się po to, by zwiększali swoje możliwości, doskonalili umiejętności i mogli samodzielnie się rozwijać - tak autorzy książki określają istotę metod, które w ostatnich latach są coraz powszechniej stosowane w różnego typu organizacjach. Choć metody te same w sobie nie są niczym nowym, nowe są sposoby ich formalnego wykorzystania. Autorzy, szczegółowo analizując procesy coachingu i mentoringu w trzech podstawowych kontekstach - branżowym, korporacyjnym i społecznym - skupiają się na najważniejszych aspektach przebiegu tych procesów, takich jak: odpowiedni dobór trenerów i mentorów, identyfikacja preferowanych stylów uczenia się, uwarunkowania i etapy procesów coachingu i mentoringu, konieczne cechy i kompetencje trenerów i mentorów, umiejętne przekazywanie informacji zwrotnych, sztuka zadawania pytań i słuchania, kierowanie relacjami z ludźmi. Kompleksowe omówienie zjawiska - od jego genezy, poprzez próby definicji, do szczegółowych rozwiązań praktycznych popartych przykładami - czyni z książki użyteczne źródło wiedzy dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem indywidualnego rozwoju, zwłaszcza dla specjalistów ds. personalnych oraz dla osób zaangażowanych w tworzenie organizacji uczących się.