29.07.2014

Mentoring


Mentoring
Teoria, praktyka, studia przypadków
red. Małgorzata Sidor-Rządkowska

ISBN 978-83-264-3256-9
Wydawnictwo Wolters Kluwer
Warszawa 2014
Wydanie I
Stron 201

Spis treści (tematy główne):
Pojęcie i istota mentoringu. Przegląd współczesnych definicji mentoringu. Rodzaje i formy mentoringu. Mentoring a coaching. Zadania i kompetencje mentora. Wybrane aspekty pracy mentora. Zawieranie kontraktu. Udzielanie rad. Wykorzystanie modelu GROW. Etyka mentoringu. Siedem zasad mentora. Wdrażanie programu mentoringu w organizacji. Korzyści dla organizacji. Korzyści dla podopiecznych. Korzyści dla mentorów. Obszary szczególnego zastosowania programów mentoringowych w organizacji. Zagadnienia, które trzeba rozważyć przed wdrożeniem programu. Etapy wdrożenia programu. Dobór par mentor-podopieczny. Zadania działu HR. Rola bezpośredniego przełożonego. Kwartet mentoringu. Programy mentoringowe - studia przypadków.

Kilka słów z okładki książki:
Znana od wieków, niezastąpiona relacja mistrz-uczeń coraz częściej wykorzystywana jest we współczesnych organizacjach, przybierając postać ustrukturyzowanych programów mentoringowych. Profesjonalne podejście do mentoringu omawia szeroko w pierwszej części książki Małgorzata Sidor-Rządkowska, ceniona ekspertka i autorka wielu publikacji z dziedziny zarządzania kapitałem ludzkim, podejmując takie tematy jak: współczesne definicje, rodzaje i formy mentoringu; różnice między mentoringiem a coachingiem, etyka mentoringu; zadania i kompetencje mentora praz najważniejsze aspekty jego pracy; wdrażanie programu mentoringu w organizacji - etapy, dobór par mentor-podopieczny, zadania działu HR, rola przełożonego, "kwartet mentoringu". Wszystkie te zagadnienia są następnie rozwinięte w ciekawych i inspirujących studiach przypadków, których autorami są specjaliści biorący udział w przygotowaniu, wdrażaniu i przeprowadzaniu efektywnych programów mentoringu, mentoringu akademickiego i tutoringu - w firmach biznesowych, instytucjach administracji publicznej, na wyższych uczelniach, a także programów mentoringu społecznego. Szczegółowe charakterystyki tych procesów i związanych z nimi doświadczeń dostarczają wartościowej wiedzy zarówno pracownikom organizacji wdrażających programy mentoringowe, jak i wszystkim zainteresowanym tą formą wspierania jednostek i zespołów.